U bevindt zich hier: Startpagina

Levering en betaling voorwaarden Klus & Adviesdienst JO KOumans.

Artikel 1 Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder consument: de opdrachtgever zijnde een persoon of bedrijf die het werk laat uitvoeren. De ondernemer: Klus & adviesdienst JO KOumans in de persoon Jo Koumans. Werk: Het totaal van de tussen consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de te leveren materialen.

Artikel 2 Werkingssfeer.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

Artikel 3 Aanbod.
1.
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.
Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

3.
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken.

4.
Het aanbod vermeldt (indien mogelijk) het tijdstip waarop met het werk kan worden gestart en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

5.
Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd:
aanneming / richtprijs / regie.a.
Aanneming: Hierbij komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.

b.
Richtprijs: Hierbij doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

c.
Regie: Hierbij doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen en de te gebruiken materieel.

6.
Indien de consument zelf zorg draagt voor de aanschaf van materialen dient dit in overleg met de ondernemer te gebeuren. Dit om te voorkomen dat er materialen aangeschaft worden die voor de ondernemer niet deugdelijk zijn of niet mee werkt.

7.
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

8.
Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en opdrachtbevestiging die door beide partijen ondertekent dient te worden.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod middels ondertekening van de opdrachtbevestiging door de consument en de opdrachtgever.

Artikel 5 Verplichtingen van de ondernemer.
1.
De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2.
De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen ten tijde van de uitvoering van het werk.

3.
Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen mogen aan de consument worden door berekend, mits de ondernemer bewijst dat hij hiervan niet op hoogte was of kon zijn. Verhoging van de prijs nadat met de uitvoering is gestart is niet mogelijk, tenzij het om meer werk gaat.

4.
De ondernemer verplicht zich om de consument op de hoogte te brengen van onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijze / kenbare gebreken aan de (on)roerende zaken waar de werkzaamheden worden verricht / gebreken of ongeschiktheid van de ter beschikking gestelde materialen door de consument / onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder ook het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

5.
De ondernemer is aansprakelijk voor de schade die hem toe te rekenen is.

6.
De ondernemer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door ter zake deskundige personen.

Artikel 6 Verplichtingen consument.
1.
De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2.
De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3.
De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

4.
De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan in kennis te stellen.

5.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6.
De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: -onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden -onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen -gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht -gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

7.
De consument verplicht zich, indien mogelijk de ondernemer de mogelijkheid te bieden schade zoals omschreven in artikel 5 lid 5 te herstellen.

Artikel 7 Meer-en minderwerk.
1.
Bij de prijsvormingmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer-of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

2.
Meer-of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 Overmacht.
1.
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen of op te schorten tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

2.
Indien de overmachtsituaties ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 9 Oplevering.
1.
Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke of streefdatum zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Indien de overschrijding van de vaste opleveringsdatum de ondernemer kan worden toegerekend, is hij verplicht de consument de aangetoonde geleden schade te vergoeden.

2.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: -hetzij wanneer de ondernemer de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.-hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.
- hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
3. Worden er tijdens de oplevering ondeugdelijkheden geconstateerd die te wijten zijn aan de uitvoering van de werkzaamheden door de ondernemer verplicht deze zich deze aansluitend of binnen afzoenbare tijd te herstellen. De consument biedt de ondernemer dan ook deze mogelijkheid.

Artikel 10 Betalingen.
1.
Werkzaamheden die korter duren dan 5 werkdagen dient de consument contant bij oplevering af te rekenen. De ondernemer overhandigt de consument een betalingsbewijs.

2.
Bij werkzaamheden die onder regie worden uitgevoerd dient de consument de aan te schaffen materialen vooraf te betalen en wekelijks de arbeidskosten te verrekenen. De ondernemer zal wekelijks een factuur maken.

3.
Bij aanneming dient de consument voor de start van de werkzaamheden 50% van de aanneemsom te voldoen, het restant wordt in evenredigheid van de vordering van de werkzaamheden betaald tot een totaal van 90% aanneemsom de overige 10% na de oplevering. Bij de laatste betaling zal er tevens een verrekening plaats vinden van meer-of minderwerk. De ondernemer draagt zorg voor tijdige toezending facturen.

4.
Alle betalingen voort vloeiend uit de omschrijvingen bij lid 2 en 3 dienen op de datum zoals vermeld in de opdrachtomschrijving op de rekening gestort te zijn.

5.
Indien de betalingen verlopen zoals omschreven in lid 3 is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichtingen ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

Artikel 11 Niet tijdig betalen.
1.
Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen. Voor het sturen van deze betalingsherinnering wordt € 25,00 bovenop het factuur bedrag in rekening gebracht.

2.
De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor de consument.

3.
Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 lid 3 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

4.
De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat de consument aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.5.
Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen de gestelde termijn heeft betaald zijn de in dit artikel omschreven stappen op hem van toepassing.

Artikel 12 Garantie.
1.
De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de wettelijke periode kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk.

2.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor gebreken aan materialen geleverd door de consument. De consument zal zelf alle bescheiden van de door hem aangeleverde materialen moeten bewaren en gebreken bij de leverancier dienen te verhalen.

Slotbepalingen.
1.
De uit het werk komende materialen, waarvan de consument schriftelijk heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door de consument tijdig van het werk te worden verwijdert. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door de ondernemer afgevoerd.

2.
De werkplek, ofwel de plek waar het werk plaatsvindt wordt veegschoon opgeleverd.

3.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd.